บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างหยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ถือหุ้นตลอดจนสังคม ภายใต้ปรัชญาของดร.เทียม โชควัฒนา "สร้างคนดี สินค้าดี และสังคมดี" โดยมีทีมงานบริหารที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจรวมทั้งสังคมและชุมชม ซึ่งบริษัทเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าหลากหลายสาขา เช่น องค์กรรักษาสิ่งแวดล้อม นักลงทุน สื่อมวลชน และพันธมิตรทางธุรกิจ จากหลักปรัชญาดังกล่าวและชื่อเสียงทางสังคมทำให้บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน)ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายจากหลากหลายสถาบันและองค์กรทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ รางวัลต่างๆที่บริษัทได้รับมาแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและความมุมานะในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณค่าเพื่อลูกค้าของบริษัทรวมไปถึงชุมชนและสังคม

2562 รางวัล

ชื่อรางวัล:
ใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
คําอธิบาย:

บริษัทได้ผ่านการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

2562 รางวัล

ชื่อรางวัล:
หุ้นยั่งยืน
คําอธิบาย:

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 98 บริษัท ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 ระดับความยอมรับ

ชื่อรางวัล:
การกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับดีมากสำหรับปี 2562
คําอธิบาย:

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ หรือ ห้าดาว” จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2562 รางวัล

ชื่อรางวัล:
AGM Scoring 2562
ชื่อรางวัล:

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ส่วนผลการประเมินในภาพรวมปี 2562 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.70 คะแนน จากจำนวน 672 บริษัท

ตามที่ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมกันหาแนวทางยกระดับคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการจัด AGM และส่งเสริมให้มีการจัดAGM ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ AGM จะครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ

2562 รางวัล

ชื่อรางวัล:
Environmental, Social and Governance 2562 by Thaipat Institute
ชื่อรางวัล:

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งคัดเลือกจาก 771 บริษัทจดทะเบียน

2561 รางวัล

ชื่อรางวัล:
Environmental, Social and Governance 2561 by Thaipat Institute
คำอธิบาย:

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งคัดเลือกจาก 683 บริษัทจดทะเบียน

2561 ระดับความยอมรับ

ชื่อรางวัล:
การกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับดีมากสำหรับปี 2561
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับเลือกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนนประเมินในการจัดทำรายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับดีมากสำหรับปี 2561

2561 รางวัล

ชื่อรางวัล:
ISO 9001:2560
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยว่ามีมาตรฐานการพัฒนาที่ดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามมาตรฐาน ISO 9001:2560

2560 รางวัล

ชื่อรางวัล:
Best Thailand Deal by FinanceAsia
คําอธิบาย:

การปรับโครงสร้างธุรกิจมูลค่าร่วมแสนล้านบาทของ 4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ (บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน), และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)) นำโดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ได้รับรางวัลด้านธุรกรรมการลงทุนที่มีความโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยในปี 2560 (โดยสามารถดูข้อมูลอ้างอิงได้ที่เวปไซด์ FinanceAsia ตามลิงก์

การปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งนี้ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจอาหารในเครือสหพัฒน์ ซึ่งถือเป็นก้าวต่อไปในการเติบโตของทั้งบริษัทและเครือสหพัฒน์อีกด้วย

2560 รางวัล

ชื่อรางวัล:
Environmental, Social and Governance 2560 by Thaipat Institute
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งคัดเลือกจาก 656 บริษัทจดทะเบียน