บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างหยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ถือหุ้นตลอดจนสังคม ภายใต้ปรัชญาของดร.เทียม โชควัฒนา "สร้างคนดี สินค้าดี และสังคมดี" โดยมีทีมงานบริหารที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจรวมทั้งสังคมและชุมชม ซึ่งบริษัทเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าหลากหลายสาขา เช่น องค์กรรักษาสิ่งแวดล้อม นักลงทุน สื่อมวลชน และพันธมิตรทางธุรกิจ จากหลักปรัชญาดังกล่าวและชื่อเสียงทางสังคมทำให้บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน)ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายจากหลากหลายสถาบันและองค์กรทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ รางวัลต่างๆที่บริษัทได้รับมาแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและความมุมานะในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณค่าเพื่อลูกค้าของบริษัทรวมไปถึงชุมชนและสังคม

2560 รางวัล

ชื่อรางวัล:
Best Thailand Deal by FinanceAsia
คําอธิบาย:

การปรับโครงสร้างธุรกิจมูลค่าร่วมแสนล้านบาทของ 4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ (บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน), และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)) นำโดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ได้รับรางวัลด้านธุรกรรมการลงทุนที่มีความโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยในปี 2560 (โดยสามารถดูข้อมูลอ้างอิงได้ที่เวปไซด์ FinanceAsia ตามลิงก์

การปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งนี้ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจอาหารในเครือสหพัฒน์ ซึ่งถือเป็นก้าวต่อไปในการเติบโตของทั้งบริษัทและเครือสหพัฒน์อีกด้วย

2560 รางวัล

ชื่อรางวัล:
Environmental, Social and Governance 2017 by Thaipat Institute
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งคัดเลือกจาก 656 บริษัทจดทะเบียน

2560 ระดับความยอมรับ

ชื่อรางวัล:
การกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับดีมากสำหรับปี 2017
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับเลือกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนนประเมินในการจัดทำรายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับดีมากสำหรับปี 2017

2559 รางวัล

ชื่อรางวัล:
ใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

2559 รางวัล

ชื่อรางวัล:
Investors' Choice Award 2016
คําอธิบาย:

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”  100 คะแนนเต็มอย่างต่อเนื่องกัน 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2552

2559 รางวัล

ชื่อรางวัล:
CSR-DIW Continuous Award 2016
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

2558 รางวัล

ชื่อรางวัล:
ISO 14001:2015
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยว่ามีมาตรฐานการดูแลระบบน้ำเสียส่วนกลาง (ชลบุรีและลำพูน) และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมจากชุมชน (ปราจีนบุรี) ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

2554 รางวัล

ชื่อรางวัล:
ISO 50001:2011
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอว่ามีการจัดการพลังงานของระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ตามมาตรฐาน ISO 50001:2011

2551 รางวัล

ชื่อรางวัล:
ISO 50001:2011
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยว่ามีมาตรฐานการพัฒนาที่ดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008