เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอตัวจากร้อยละ 4.2 ในปี 2561 ซี่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ต่ำเนื่องจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาท ที่ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าในปี 2562 หดตัวลงที่ร้อยละ -2.7 และปัญหาภัยแล้ง ในขณะที่มีปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เป็นจำนวน 39.8 ล้านคน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงมีแผนการดำเนินธุรกิจที่มีความรอบคอบ คล่องตัว ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบูรณการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด success with synergy and sharing

ปี 2562 บริษัทมีรายได้หลังหักรายการพิเศษเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 76 ล้านบาท อยู่ที่ 5,326 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และมีกำไรสุทธิหลังหักรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท เป็นจำนวน 2,271 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.1 นอกจากนั้นในปี 2562 บริษัทยังมีการขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่มีศักยภาพสนับสนุนธุรกิจการลงทุนเดิม การลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ส่งเสริมนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ร่วมลงทุนกับกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาระบบโครงข่ายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนศรีราชา เพื่อสร้างการแบ่งปัน (sharing economy) พลังงานสะอาด รวมทั้งยังส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเตรียมการลงทุนวางเครือข่ายเทคโนโลยี 5G เพื่อสนับสนุนการผลิต ตามแผนนโยบายการพัฒนาเมืองฉัจฉริยะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ AA แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯ ได้เต็ม 100 คะแนน เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562

ปี 2563 จะยังคงเป็นปีที่ท้าทาย จากแนวโน้มเศรษกิจไทยยังคงชะลอตัวจากการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) และผลของสงครามการค้าที่ยังไม่มีบทสรุป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงยึดถือแนวทางปฎิบัติสำคัญที่ว่า “คนดี สินค้าดี สังคมดี” เพื่อสร้างการเติบโตแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนและร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศต่อไป คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ทั้งลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมลงทุน คู่ค้า รวมถึงสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ ปี 2562 เป็นปีที่ดีของบริษัทอีกปีหนึ่ง

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ