กลับ

AGM Scoring 2562

09 สิงหาคม 2562

AGM Scoring 2562
ชื่อรางวัล:

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ส่วนผลการประเมินในภาพรวมปี 2562 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.70 คะแนน จากจำนวน 672 บริษัท

ตามที่ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมกันหาแนวทางยกระดับคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการจัด AGM และส่งเสริมให้มีการจัดAGM ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ AGM จะครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ