นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค การลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยในส่วนของการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์นั้น บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วน การพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม การให้เช่าที่ดินและ/หรืออาคาร รวมไปถึงการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ภายในส่วนอุตสาหกรรม

ในส่วนของการลงทุนในหุ้นนั้น บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกัน โดย พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน มีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุดเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ และมีหน่วยงานด้านการลงทุนทำการวิเคราะห์และติดตามด้วยเพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิด ขึ้นและรายงานให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกลุ่มสหพัฒน์ทราบเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์ ทั้งนี้ การดำเนินงานของแต่ละ บริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุนเป็นอำนาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ในธุรกิจสินค้าอุปโภค ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจของเครือสหพัฒน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วม 24 บริษัท สัดส่วนของสิทธิออกเสียงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น แยกตามสายธุรกิจได้ดังนี้