นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค การลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม และลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยในส่วนของการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์นั้น บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนการพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม การให้เช่าที่ดินและ/หรืออาคาร รวมไปถึงการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในสวนอุตสาหกรรม

ในส่วนของการลงทุนในหุ้นนั้น บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกันโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกันมีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุด เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ และมีหน่วยงานด้านการลงทุนทำการวิเคราะห์และติดตามด้วยเพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกลุ่มสหพัฒน์ทราบ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์ ทั้งนี้ การดำเนินงานของแต่ละบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุนเป็นอำนาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจสินค้าอุปโภค ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม 25 บริษัท สัดส่วนของสิทธิออกเสียงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น แยกตามสายธุรกิจได้ดังนี้