นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีหลักฐานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดตามกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว โดยผ่านช่องทางและกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
  • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร
   โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 510
  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 400
  • เลขานุการบริษัท
   โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 300
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
   โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 509
 2. ผ่านทาง E-mail Address: cac@spi.co.th
 3. กล่องรับข้อเสนอแนะ
 4. ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124
 5. ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
 1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเอง หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
 2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่ง เลิกจ้าง เป็นต้น

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง captcha ด้านล่าง ใช้เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติและการลดสแปม