คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2565

ไตรมาสที่ 1/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2565

ดาวน์โหลด PDF

2564

ประจำปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2564

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2564

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2564

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 1/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2564

ดาวน์โหลด PDF

2563

ประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 2/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 1/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563

ดาวน์โหลด PDF

2562

ประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2562

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 3/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2562

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 2/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2562

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 1/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2562

ดาวน์โหลด PDF

2561

ประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2561

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 3/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2561

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 2/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2561

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 1/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2561

ดาวน์โหลด PDF

2560

ไตรมาสที่ 4/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2560

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 3/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2560

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 2/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2560

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 1/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2560

ดาวน์โหลด PDF

2559

ประจำปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2559

ประจำปี 2559

ไตรมาสที่ 4/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2559

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 3/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2559

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 2/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2559

ดาวน์โหลด PDF

ไตรมาสที่ 1/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2559

ดาวน์โหลด PDF