เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายสิทธิมนุษยชน
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)