หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ฉบับนี้ ออกมาใช้บังคับแทนฉบับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) (ภาษาไทย)
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) (ภาษาอังกฤษ)
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ภาษาไทย)
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ภาษาอังกฤษ)
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ภาษาญี่ปุ่น)