หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ฉบับนี้ ออกมาใช้บังคับแทนฉบับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ภาษาไทย)
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ภาษาอังกฤษ)
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ภาษาญี่ปุ่น)