บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2515 โดยปัจจุบันถือเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการลงทุนถือหุ้นในบริษัทต่างๆของเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการผลิต จำหน่ายและให้บริการด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง

สินค้าและบริการต่างๆในเครือสหพัฒน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนและถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันมีจำนวนบริษัทและจำนวนพนักงาน มากกว่า 200 บริษัทและมากกว่า 100,000 พนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเครือสหพัฒน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือสหพัฒน์ ท่านสามารถรับชมได้จากวิดีโอนำเสนอที่แสดงไว้ด้านข้างนี้

บริษัทฯ ถือเป็นหัวแรงใหญ่ในการขับเคลื่อนการลงทุนและการขยายธุรกิจในเครือสหพัฒน์ โดยได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ที่เน้นหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ท่านสามารถรับชมได้จากวิดีโอนำเสนอที่แสดงไว้ด้านล่างนี้
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้น บริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค ไม่ว่าจะในส่วนของสิ่งทอและแฟชั่น (ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น Wacoal, Arrow) ของใช้ในบ้าน (ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น เปา โชกุบุสซิ โมโนกาตาริ) เครื่องสำอางและความงาม (ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น BSC, Mistine) และสินค้าอุปโภคอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นธุรกิจพื้นฐานที่สำคัญกับชีวิตประจำวันของทุกคน

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้น บริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค ไม่ว่าจะในส่วนของสิ่งทอและแฟชั่น (ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น Wacoal, Arrow) ของใช้ในบ้าน (ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น เปา โชกุบุสซิ โมโนกาตาริ) เครื่องสำอางและความงาม (ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น BSC, Mistine) และสินค้าอุปโภคอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นธุรกิจพื้นฐานที่สำคัญกับชีวิตประจำวันของทุกคน โดยธุรกิจที่ลงทุนจะรวมตั้งแต่ส่วนของการผลิตซึ่งเป็นต้นน้ำของธุรกิจไปจนถึงการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยปัจจุบัน มีการลงทุนหลักอยู่ในธุรกิจผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป (ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น มาม่า) และธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ (ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น ฟาร์มเฮ้าส์) ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคมาช้านาน

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยปัจจุบัน มีการลงทุนหลักอยู่ในธุรกิจผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป (ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น มาม่า) และธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ (ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น ฟาร์มเฮ้าส์) ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคมาช้านาน ทั้งยังได้ขยายการลงทุนและ/หรือร่วมทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการกระจายการลงทุน เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไอศกรีม BUD’s ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ POCARI SWEAT เป็นต้น

ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม รองรับการขยายกำลังการผลิตของธุรกิจในกลุ่มสหพัฒน์ และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมให้กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม รองรับการขยายกำลังการผลิตของธุรกิจในกลุ่มสหพัฒน์ และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมให้กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค โดยปัจจุบันเปิดดำเนินการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทั้งหมด 4 แห่ง

  • อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  • อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  • อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยครอบคลุมการให้เช่าที่ดินและอาคาร พร้อมการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการจำหน่ายที่ดินให้กับลูกค้าที่สนใจเข้ามาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น เช่น J-Park Sriracha Nihon Mura ซึ่งเป็นโครงการ Community Mall ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม