การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น 2562
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี 2562
ภาพ : ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี 2562
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรี่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.