การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น 2564
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรี่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ใบมอบฉันทะแบบ ก.
ใบมอบฉันทะแบบ ข.
ใบมอบฉันทะแบบ ค.
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)