นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และเป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ
  2. กรณีที่บริษัทฯ มีการบริจาคเพื่อการกุศล หรือการรับบริจาค การเป็นผู้ให้หรือผู้รับการสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการให้หรือรับของขวัญ การให้หรือรับเลี้ยงรับรอง และการให้หรือรับบริการต้อนรับ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้
  3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
  4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
  5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
  6. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส สามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยยกเลิกนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
คู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ข้อปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน