หุ้นกู้
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
สัญลักษณ์
SPI202A
มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)
1,000.00
อายุหุ้นกู้ (ปี)
3
วันที่ออก
9 ก.พ. 2560
วันที่ครบกำหนด
9 ก.พ. 2563
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
2.39%
วันจ่ายดอกเบี้ย
"ทุก 6 เดือน ในวันที่ 9 ก.พ. และ 9 ส.ค."
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
สัญลักษณ์
SPI242A
มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)
1,000.00
อายุหุ้นกู้ (ปี)
7
วันที่ออก
9 ก.พ. 2560
วันที่ครบกำหนด
9 ก.พ. 2567
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
3.44%
วันจ่ายดอกเบี้ย
"ทุก 6 เดือน ในวันที่ 9 ก.พ. และ 9 ส.ค."
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ
สัญลักษณ์
SPI246A
มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)
3,505.45
อายุหุ้นกู้ (ปี)
7
วันที่ออก
29 มิ.ย. 2560
วันที่ครบกำหนด
29 มิ.ย. 2567
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
0.70%
วันจ่ายดอกเบี้ย
"ทุกไตรมาส ในวันที่ 29 มี.ค. 29 มิ.ย. 29 ก.ย. และ 29 ธ.ค."
ดาวน์โหลด