ชื่อหุ้นกู้
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SPI242A))
มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)
1,000
มูลค่าที่คงเหลือ (ล้านบาท)
1,000
วันที่ออก
9 ก.พ. 2560
วันครบกำหนด
9 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้ (ปี)
7 ปี
วันจ่ายดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน ในวันที่ 9 ก.พ. และ 9 ส.ค.
อัตราดอกเบี้ย (%)
3.44% ต่อปี
ประเภทการเสนอขาย
การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ดาวน์โหลด
ชื่อหุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ(SPI246A)
มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)
3,505
มูลค่าที่คงเหลือ (ล้านบาท)
2
วันที่ออก
29 มิ.ย. 2560
วันครบกำหนด
29 มิ.ย. 2567
อายุหุ้นกู้ (ปี)
7 ปี
วันจ่ายดอกเบี้ย
ทุกไตรมาส ในวันที่ 29 มี.ค. 29 มิ.ย. 29 ก.ย. และ 29 ธ.ค
อัตราดอกเบี้ย (%)
0.7% ต่อปี
ประเภทการเสนอขาย
การเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม
ดาวน์โหลด
ชื่อหุ้นกู้
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SPI256A)
มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)
1,000
มูลค่าที่คงเหลือ (ล้านบาท)
1,000
วันที่ออก
25 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนด
25 มิ.ย. 2568
อายุหุ้นกู้ (ปี)
5 ปี
วันจ่ายดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน ในวันที่ 25 มิ.ย. และ 9 ธ.ค.
อัตราดอกเบี้ย (%)
2.54% ต่อปี
ประเภทการเสนอขาย
การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ดาวน์โหลด
ชื่อหุ้นกู้
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (SPI276A)
มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)
1,500
มูลค่าที่คงเหลือ (ล้านบาท)
1,500
วันที่ออก
25 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนด
25 มิ.ย. 2570
อายุหุ้นกู้ (ปี)
7 ปี
วันจ่ายดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน ในวันที่ 25 มิ.ย. และ 9 ธ.ค.
อัตราดอกเบี้ย (%)
2.74% ต่อปี
ประเภทการเสนอขาย
การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ดาวน์โหลด
ชื่อหุ้นกู้
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (SPI306A)
มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)
1,000
มูลค่าที่คงเหลือ (ล้านบาท)
1,000
วันที่ออก
25 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนด
25 มิ.ย. 2573
อายุหุ้นกู้ (ปี)
10 ปี
วันจ่ายดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน ในวันที่ 25 มิ.ย. และ 9 ธ.ค.
อัตราดอกเบี้ย (%)
3.16% ต่อปี
ประเภทการเสนอขาย
การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ดาวน์โหลด
ชื่อหุ้นกู้
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (SPI326A)
มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)
1,500
มูลค่าที่คงเหลือ (ล้านบาท)
1,500
วันที่ออก
25 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนด
25 มิ.ย. 2575
อายุหุ้นกู้ (ปี)
12 ปี
วันจ่ายดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน ในวันที่ 25 มิ.ย. และ 9 ธ.ค.
อัตราดอกเบี้ย (%)
3.30% ต่อปี
ประเภทการเสนอขาย
การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ดาวน์โหลด