ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยมุ่งไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน

ในปี พ.ศ.2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวมีความทันสมัยและเป็นไปตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหนึ่งในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

ลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า

เพิ่มความพึงพอใจในการสนับสนุนงานการค้าและบริการ

พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล

ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (TARGET)

ขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Corporate Value)

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดค่านิยมองค์กร (Corporate Value)

มุ่งมั่นสร้าง ความสำเร็จ จากการรวมพลัง และการแบ่งปันอย่างเหมาะสม

Success with synergy and sharing

หมั่นสร้าง ความเจริญที่มั่นคง สรรสร้างพันธมิตร ด้วยทัศนคติเชิงบวก อย่างจริงใจ

Progress with partnership and positivity

ร่วมใจสร้าง ผสมผสาน การลงทุนที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับ คุณธรรมทางธุรกิจ อย่างลงตัว

Integration of investment and integrity