ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยมุ่งไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน

ในปี พ.ศ.2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวมีความทันสมัยและเป็นไปตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหนึ่งในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

ลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า

เพิ่มความพึงพอใจในการสนับสนุนงานการค้าและบริการ

พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล

ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (TARGET)

ขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน