คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย และค่านิยมองค์กร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนแล้วเห็นว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร ยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นหนึ่งในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (MISSION)

ลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า

เพิ่มความพึงพอใจในการสนับสนุนงานการค้าและบริการ

พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล

ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและ จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (TARGET)

ขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Corporate Value)

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการสรรสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน ด้านการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม รวมถึง ด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ บริษัทฯ จึงได้ทบทวนและปรับค่านิยมองค์กร (Corporate Value) เป็นดังนี้

มุ่งมั่นสร้าง ความสำเร็จ จากการรวมพลัง และการแบ่งปันอย่างเหมาะสม

Success with synergy and sharing

หมั่นสร้าง ความเจริญที่มั่นคง สรรสร้างพันธมิตร ด้วยทัศนคติเชิงบวก อย่างจริงใจ

Progress with partnership and positivity

ร่วมใจสร้าง ผสมผสาน นวัตกรรมที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับ คุณธรรมทางธุรกิจ อย่างลงตัว

Integration of innovation and integrity