นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายมาโดยตลอด ซึ่งมากกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลหรือประจำปี เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย เงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการ
29 พ.ย. 2564 14 ธ.ค. 2564 ระหว่างกาล 0.20 บาท 01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
30 เม.ย. 2564 21 พ.ค. 2564 ระหว่างกาล 0.50 บาท 2563
27 พ.ย. 2563 15 ธ.ค. 2563 ระหว่างกาล 0.20 บาท 01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
22 เม.ย. 2563 8 พ.ค. 2563 ระหว่างกาล 0.50 บาท 2562
27 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562 ระหว่างกาล 0.20 บาท 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
2 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562 ประจำปี 0.50 บาท 2561
27 พ.ย. 2561 13 ธ.ค. 2561 ระหว่างกาล 0.20 บาท 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
4 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 ประจำปี 0.55 บาท 2561
23 พ.ย. 2560 8 ธ.ค. 2560 ระหว่างกาล 0.10 บาท 01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
4 พ.ค. 2560 22 พ.ค. 2560 ประจำปี 0.35 บาท 2559
24 พ.ย. 2559 9 ธ.ค. 2559 ระหว่างกาล 0.10 บาท 01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
3 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2559 ประจำปี 0.23 บาท 2558
6 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 ประจำปี 0.23 บาท 2557
30 เม.ย. 2557 19 พ.ค. 2557 ประจำปี 0.23 บาท 2556
29 เม.ย. 2556 20 พ.ค. 2556 ประจำปี 0.23 บาท 2555
30 เม.ย. 2555 18 พ.ค. 2555 ประจำปี 0.23 บาท 2554
4 พ.ค. 2554 23 พ.ค. 2554 ประจำปี 0.22 บาท 2553
30 เม.ย. 2553 21 พ.ค. 2553 ประจำปี 0.20 บาท 2552
6 พ.ค. 2552 22 พ.ค. 2552 ประจำปี 0.20 บาท 2551
27 มี.ค. 2551 16 พ.ค. 2551 ประจำปี 0.20 บาท 2550
29 มี.ค. 2550 18 พ.ค. 2550 ประจำปี 0.20 บาท 2549
30 มี.ค. 2549 19 พ.ค. 2549 ประจำปี 0.20 บาท 2548
31 มี.ค. 2548 16 พ.ค. 2548 ประจำปี 0.20 บาท 2547
1 เม.ย. 2547 24 พ.ค. 2547 ประจำปี 0.20 บาท 2546