นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของราคามูลค่าหุ้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลมากกว่าที่นโยบายกำหนดไว้มาโดยตลอด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการขยายธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสม

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลหรือประจำปี เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย เงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการ
22 เม.ย.2563 8 พ.ค. 2563 ระหว่างกาล 0.50 บาท 2562
27 พ.ย.2562 12 ธ.ค. 2562 ระหว่างกาล 0.20 บาท 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
2 พ.ค.2562 21 พ.ค. 2562 ประจำปี 0.50 บาท 2561
27 พ.ย. 2561 13 ธ.ค. 2561 ระหว่างกาล 0.20 บาท 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
4 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 ประจำปี 0.55 บาท 2561
23 พ.ย. 2560 8 ธ.ค. 2560 ระหว่างกาล 0.10 บาท 01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
4 พ.ค. 2560 22 พ.ค. 2560 ประจำปี 0.35 บาท 2559
24 พ.ย. 2559 9 ธ.ค. 2559 ระหว่างกาล 0.10 บาท 01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
3 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2559 ประจำปี 0.23 บาท 2558
6 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 ประจำปี 0.23 บาท 2557
30 เม.ย. 2557 19 พ.ค. 2557 ประจำปี 0.23 บาท 2556
29 เม.ย. 2556 20 พ.ค. 2556 ประจำปี 0.23 บาท 2555
30 เม.ย. 2555 18 พ.ค. 2555 ประจำปี 0.23 บาท 2554
4 พ.ค. 2554 23 พ.ค. 2554 ประจำปี 0.22 บาท 2553
30 เม.ย. 2553 21 พ.ค. 2553 ประจำปี 0.20 บาท 2552
6 พ.ค. 2552 22 พ.ค. 2552 ประจำปี 0.20 บาท 2551
27 มี.ค. 2551 16 พ.ค. 2551 ประจำปี 0.20 บาท 2550
29 มี.ค. 2550 18 พ.ค. 2550 ประจำปี 0.20 บาท 2549
30 มี.ค. 2549 19 พ.ค. 2549 ประจำปี 0.20 บาท 2548
31 มี.ค. 2548 16 พ.ค. 2548 ประจำปี 0.20 บาท 2547
1 เม.ย. 2547 24 พ.ค. 2547 ประจำปี 0.20 บาท 2546