ข้อมูลผลประกอบการ (ล้านบาท)

ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

  2559 2560 2561
ข้อมูลผลประกอบการ
รายได้รวม* 4,440 6,643 5,684
กำไรขั้นต้น 2,125 4,127 3,225
กำไรสุทธิ 1,698 3,499 2,595
ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน
สิทรัพย์รวม 25,126 34,910 38,788
หนี้สินรวม 2,638 9,847 9,783
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,488 25,063 29,006
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 47.9% 62.1% 56.7%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 38.2% 52.7% 45.7%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 7.1% 11.5% 7.1%
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 7.9% 14.7% 9.6%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.12 0.39 0.34
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.08 0.36 0.31
กำไรต่อหุ้น** (บาทต่อหุ้น) 3.44 7.08 4.87

* คำนวณโดยรวมรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

** คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการพิเศษ ประกอบด้วย กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (จำนวน 434.0 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการอันเนื่องมาจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 16.88% เป็น 20.88% ณ 31 ธันวาคม 2561) และการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด (สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก 33.58% เป็น 19.40% ณ 31 ธันวาคม 2561)

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการพิเศษ ประกอบด้วย กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (จำนวน 1,015.2 ล้านบาท) และกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (จำนวน 817.6 ล้านบาท) หักด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (จำนวน 94.7 ล้านบาท สุทธิจากภาษี) ซึ่งเป็นรายการอันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเดือนมิถุนายน 2560