ข้อมูลผลประกอบการ (ล้านบาท)

ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

  2562 2563 2564
ข้อมูลผลประกอบการ
รายได้รวม* 5,326 5,206 6,764
กำไรขั้นต้น 2,925 2,985 4,459
กำไรสุทธิ 2,271 2,306 3,501
ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 41,575 54,718 55,347
หนี้สินรวม 11,042 15,627 13,179
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 30,533 39,091 42,168
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 54.9% 57.3% 65.9%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 42.6% 44.3% 51.8%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 5.6% 4.7% 6.2%
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 7.6% 6.6% 8.6%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.36 0.40 0.31
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.33 0.36 0.28
กำไรต่อหุ้น** (บาทต่อหุ้น) 3.97 4.03 6.12

* คำนวณโดยรวมรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

** คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก