ข้อมูลผลประกอบการ (ล้านบาท)

ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

  2561 2562 2563
ข้อมูลผลประกอบการ
รายได้รวม* 5,684 5,326 5,206
กำไรขั้นต้น 3,225 2,925 2,985
กำไรสุทธิ 2,595 2,271 2,306
ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน
สิทรัพย์รวม 38,799 41,575 54,718
หนี้สินรวม 9,794 11,042 15,627
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 29,006 30,533 39,091
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 56.7% 54.9% 57.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 45.7% 42.6% 44.3%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 7.1% 5.6% 4.7%
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 9.6% 7.6% 6.6%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.34 0.36 0.40
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.33 0.36
กำไรต่อหุ้น** (บาทต่อหุ้น) 4.87 3.97 4.03

* คำนวณโดยรวมรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

** คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการพิเศษ ประกอบด้วย กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (จำนวน 434.0 ล้านบาท)
ซึ่งเป็นรายการอันเนื่องมาจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

(สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 16.88% เป็น 20.88% ณ 31 ธันวาคม 2561) และการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

(สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก 33.58% เป็น 19.40% ณ 31 ธันวาคม 2561)