ข้อมูลผลประกอบการ (ล้านบาท)

ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

  2560 2561 2562
ข้อมูลผลประกอบการ
รายได้รวม* 6,643 5,684 5,326
กำไรขั้นต้น 4,127 3,225 2,925
กำไรสุทธิ 3,499 2,595 2,271
ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน
สิทรัพย์รวม 34,910 38,799 41,575
หนี้สินรวม 9,847 9,794 11,042
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 25,063 29,005 30,533
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 62.13% 56.74% 54.91%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 52.67% 45.66% 42.63%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 11.51% 7.12% 5.63%
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 14.73% 9.61% 7.63%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.39 0.34 0.36
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.28 0.28
กำไรต่อหุ้น** (บาทต่อหุ้น) 7.08 4.87 3.97

* คำนวณโดยรวมรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

** คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการพิเศษ ประกอบด้วย กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (จำนวน 434.0 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการอันเนื่องมาจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 16.88% เป็น 20.88% ณ 31 ธันวาคม 2561) และการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด (สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก 33.58% เป็น 19.40% ณ 31 ธันวาคม 2561)

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการพิเศษ ประกอบด้วย กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (จำนวน 1,015.17 ล้านบาท) และกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (จำนวน 817.65 ล้านบาท) หักด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (จำนวน 94.71 ล้านบาท สุทธิจากภาษี) ซึ่งเป็นรายการอันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเดือนมิถุนายน 2560