คณะกรรมการบริษัท

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 67

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จัดการด้านการตลาด J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัญอเมริกา
 • ปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน ศาสตราภิชาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ส.ค.2558 - ก.ค.2563 รองนายกรัฐมนตรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 83

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 มีนาคม 2516

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • สาขาบริหารธุรกิจ
   • มหาวิทยาลัยบูรพา
   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
   • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สาขากฎหมาย
   • มหาวิทยาลัยวาเซดะ
  • สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ค.2559 – ธ.ค.2559 กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2534 – พ.ค.2559 รองประธานกรรมการ / บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
2560 – ต.ค. 2560 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF)
ก.ค.2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ก.ค.2559 กรรมการที่ปรึกษา / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2518 – 2553 ประธานกรรมการ / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2533 – 2553 กรรมการที่ปรึกษา / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2523 – 2553 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ / บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ / บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2504 – 2553 ประธานกรรมการ / บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2545 – เม.ย 2561 กรรมการ / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บีเอสทีดี 109 จำกัด
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บี เอส ที อาร์ สี่ศูนย์แปด จำกัด
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด
2527 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท สหมนูญผล จำกัด
2515 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท โชควัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 1.208

นายวิชัย กุลสมภพ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 43

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
 • Master of Advanced Business Practice University of South Australia
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School, University of Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (ภพผ.) ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

ม.ค.2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2561 – ธ.ค.2563 กรรมการ / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
2558 – เม.ย. 2561 กรรมการ / บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ธนาซิตี้ เวนเจอร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สินภราดร จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.073

นายสำเริง มนูญผล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 84

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 มีนาคม 2515

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ธนาซิตี้ เวนเจอร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
2527 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / บริษัท สหมนูญผล จำกัด
2526 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
2521 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท วัตสดรมัย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.307

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 73

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 16 มิถุนายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท ( บริหารธุรกิจ ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Board and CEO Assessment รุ่น 2/2003
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2519 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2547 – เม.ย.2560 รองประธานกรรมการ / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สินภราดร จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.619

นายพิภพ โชควัฒนา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 44

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา Management Information System University of Central Florida
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 7/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 264/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
2547 – 2562 รองประธานกรรมการ / บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท โชควัฒนา จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.019

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 81

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Stanford Executive Program, Stanford University California, USA
 • Bachelor’s Degree in Education Science, Quanzhou Physical Culture Institute, People’s Republic of China
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 39/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 – ปัจจุบัน กรรมการกิตติมศักดิ์ / หอการค้าไทย
2550 – 2556 รองประธานกรรมการ / หอการค้าไทย
2552 – ปัจจุบัน เหรัญญิก / สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA)
2537 – 2552 กรรมการ / สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA)
2550 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

ต.ค.2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
2553 – ต.ค.2560 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF)
2515 – 2553 กรรมการผู้อำนวยการ / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2523 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
2538 – 2561 ประธานกรรมการ / บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.001

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 73

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 เมษายน 2529

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวูร์สเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 388
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004
 • จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2550 – 2552 อุปนายก / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2548 – 2550 กรรมการ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2550 – 2551 กรรมการ / บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทจดทะเบียน

พ.ค.2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2558 – พ.ค. 2559 กรรรมการ และประธานกรรมการบริหาร / บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2523 – 2558 กรรมการผู้อำนวยการ / บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555 กรรมการและกรรมการบริหาร / บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
2551 – 2559 ประธานกรรมการ / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
2539 – 2550 กรรมการ / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2516 – 2553 กรรมการ / บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ไตรค่า จำกัด
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ทอฝัน เอสเตท จำกัด
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด
2515 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท โชควัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.981

นายบุญชัย โชควัฒนา

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 73

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Wisconsin State University At Superior, USA
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ต.ค.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
2554 – ต.ค. 2560 กรรมการ / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2515 – 2553 กรรมการ / บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2513 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด
2535 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด
2522 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ชัยลดาดล จำกัด
2515 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท โชควัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.035

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 75

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
2551 – 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
2550 – พ.ค.2560 กรรมการ / บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นายพิริยะ เข็มพล

กรรมการ

อายุ (ปี) : 61

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 ธันวาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท (International Relations) London School of Economics, University of London
 • ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • - Director Certification Program (DCP) รุ่น 298/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 - 2562 เอกอัครราชทูต (เกษียณอายุราชการ ปี 2562) / สถานเอกอัคราราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ก.ย.2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก.ย.2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

เม.ย.2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นายนพพร พงษ์เวช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี) : 73

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon, USA
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 12/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท / ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors (IIA)
 • Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
 • Qualified Internal Auditor (QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2017
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015
 • Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2014
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 10/2014
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2011
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011
 • DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่น 2/2009
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009
 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008
 • Chartered Director Class (CDC) รุ่น 3/2008
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 2/2008
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 1/2007
 • Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการภาษีอากร คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร สำนักงานสาขาวิชาชีพบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 – 2560 กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2559 – 2560 ที่ปรึกษากรรมการ / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2554 – 2560 กรรมการตรวจสอบ / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ก.พ.60 – 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2550 – 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท บรุ๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2543 – 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นายนิพนธ์ พัวพงศกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) : 72

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, USA
 • ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude) Middle Tennessee State University, USA
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ / คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
2557 – ปัจจุบัน นายกสมาคม / สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน Visiting Professor / Global Business Leaders Program, School of Management, Kyoto University
2556 – ปัจจุบัน Board of Director / Asian Society of Agricultural Economists
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2552 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ / มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์
2556 – 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 – 2562 คณะอนุกรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการการปรับปรุง ระบบการเงินและงบประมาณ
2553 – 2562 ที่ปรึกษา / สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 66

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 13 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Accredication Program (DAP) รุ่น 11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา / วุฒิสภา
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 – 2562 ประธานกรรมการ / บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2558 – 2562 ประธานกรรมการ / ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี