ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/03/2563 ประเภท : XM

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท โชควัฒนา จำกัด 96,094,066 16.80
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 57,001,656 9.97
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 49,433,806 8.64
4. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 24,234,953 4.24
5. บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด 21,218,182 3.71
6. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 3.54
7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 20,060,122 3.51
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 19,367,485 3.39
9. บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด 14,380,310 2.51
10. บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด 10,459,727 1.83
  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 332,470,857 58.14