ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/03/2565 ประเภท : XM

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท โชควัฒนา จำกัด 96,094,066 16.80
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 57,001,656 9.97
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 49,433,806 8.64
4. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 24,234,953 4.24
5. บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด 21,218,182 3.71
6. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 3.54
7. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 20,060,122 3.51
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 19,368,582 3.39
9. บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด 14,380,310 2.51
10. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 10,809,369 1.89