ปี 2563 เป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งประเทศไทยหดตัว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงปัจจัยความท้าทายที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีแผนการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ คล่องตัว ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้แนวคิด “Success with Synergy and Sharing” ความสำเร็จขององค์กรมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญต่อการแบ่งปัน ช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมด้วยความจริงใจ และร่วมเป็นแรงผลักดันที่ดีในสังคมไทยภายใต้วิกฤตนี้ เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเราจะเข้มแข็งผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ประธานกรรมการบริษัท

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร

 บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการทำงานในปีที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด มองเหตุการณ์วิกฤตเป็นโอกาสในการเตรียมพร้อมการเติบโต สร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ และการปรับโครงสร้างและพัฒนาการลงทุนในธุรกิจปัจจุบันให้มีศักยภาพสูงขึ้น ส่งเสริมนวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ด้วยการผลิต และใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยร่วมกับบริษัทร่วมทุนในการวางเครือข่ายสายใยแก้วนำแสงรองรับเทคโนโลยี 5G เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่รวดเร็วมากขึ้นในอนาคต เป็นต้น

 จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ เน้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง (Diversified portfolio) มาโดยตลอด ส่งผลให้ ปี 2563 บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับกำไรสุทธิ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 39.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เป็นจำนวน 2,305.6 ล้านบาท นอกจากนี้ เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนและจัดโครงสร้างทางการเงินที่มีเสถียรภาพ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้รวม 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยมีผู้แสดงความจำนงในการลงทุนมากกว่า 5 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย พร้อมทั้งได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ AA แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ ติดต่อกัน 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งแสดง ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อฐานะทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม

 อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับคัดเลือก ให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 2 มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และมีผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน

 ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่ท้าทาย จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สัญญาว่าจะยังคงยึดถือแนวปฎิบัติสำคัญที่ว่า “คนดี สินค้าดี สังคมดี” เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศต่อไป คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วม ทุกท่าน ทั้งลูกค้า บริษัทร่วมลงทุน คู่ค้า รวมถึงสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ที่เชื่อมั่น ในการดำเนินงานของบริษัทและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา