นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2515 ในนามบริษัท สหพัฒนาอินเวสเมนต์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 582,923,188 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 571,890,666 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2562) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ และการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยบริษัทฯ ได้นำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2520 ภายใต้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SPI” ต่อมาในปี 2527 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

582,923,188 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว

571,890,666 บาท