ประเภทเครดิต สถาบันจัดอันดับ อันดับเครดิต แนวโน้มของอันดับ วันที่ออก ดาวน์โหลด
อันดับบริษัท TRIS AA มั่นคง 11 มิถุนายน 2562
อันดับบริษัท TRIS AA มั่นคง 27 มิถุนายน 2561
อันดับบริษัท TRIS AA มั่นคง 27 กรกฎาคม 2560
อันดับบริษัท TRIS AA มั่นคง 23 มีนาคม 2560
อันดับบริษัท TRIS AA มั่นคง 24 มิถุนายน 2559
อันดับบริษัท TRIS AA มั่นคง 12 พฤษภาคม 2558
อันดับบริษัท TRIS AA มั่นคง 21 เมษายน 2557