กลับ

การกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับดีเลิศสำหรับปี 2562

15 พฤศจิกายน 2562

การกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับดีเลิศสำหรับปี 2562
คําอธิบาย:

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ หรือ ห้าดาว” จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)