กลับ

AGM Scoring 2563

01 ตุลาคม 2563

AGM Scoring 2563
ชื่อรางวัล:

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน