กลับ

Environmental, Social and Governance 2563 by Thaipat Institute

01 ตุลาคม 2563

Environmental, Social and Governance 2563 by Thaipat Institute
ชื่อรางวัล:

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 100 หลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยคัดเลือกจาก 803 บริษัทจดทะเบียน