กลับ

ISO 9001:2008

31 มกราคม 2558

ISO 9001:2008
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยว่ามีมาตรฐานการพัฒนาที่ดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008