บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาษีโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านภาษี ดังนี้

แนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากร

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดของประมวลรัษฎากร และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

ความรับผิดชอบด้านภาษี

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีระบบภาษี และการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

การกำหนดราคาโอน

บริษัทฯ มีการกำหนดราคาโอนในการทำธุรกรรมซื้อขายหรือบริการระหว่างบริษัท กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้การรับรู้รายได้และรายจ่ายที่ใช้เป็นฐานในการเสียภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย

การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

บริษัทฯ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และเต็มประสิทธิภาพภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม อาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา หรือสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศ

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ

ในด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ มีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบด้านภาษี เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลภาษีของภาครัฐอย่างเปิดเผย โปร่งใส และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้ความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบภาษีอากรมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ โดยจัดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีได้รับการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง

ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ นำข้อบังคับด้านภาษีที่กำหนดไว้มาใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท