บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นโยบายด้านภาษีที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่

จรรยาบรรณด้านภาษี

บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบด้านภาษี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัทฯ มีการพิจารณาความเสี่ยงด้านภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการระบุ และการจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และรายงานไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานด้านภาษี เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีต่อภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยนำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล กลยุทธ์ด้านภาษีมาใช้ และทำการรายงานผ่านรายงานทางการเงินของบริษัทฯ