กลับ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โครงการ CAC

18 ตุลาคม 2559

นางจันทรา  บูรณฤกษ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  รับมอบใบรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC ) จากนายประมนต์  สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7   ร่วมกับ ผู้แทนบริษัทต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองฯ ในครั้งนี้ จำนวน 23 บริษัท และบริษัทที่ผ่านการรับรองครบ 3 ปีแล้วต้องยื่นขอรับรองใหม่ จำนวน 4 บริษัท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) หอการค้าไทย  สมาคมธนาคารไทย  หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

CAC เป็นโครงการที่บริษัทเอกชนเข้าร่วมตามความสมัครใจ  ในปัจจุบัน มีจำนวนบริษัทเอกชนที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่รับ ไม่จ่าย ไม่ให้สินบนในการทำธุรกิจตามโครงการ CAC รวมทั้งสิ้น 732 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียน 361 บริษัท  และเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3/2559 มีบริษัทผ่านการรับรองฯเพิ่มอีก 23 บริษัท รวมเป็น จำนวน 200 บริษัท

โดยบริษัทที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ หมายถึงบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ที่มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก  ว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด ซึ่งการรับรองโดยโครงการ CAC เป็นการรับรองว่าบริษัทมีนโยบาย และระบบป้องกันคอร์รัปชั่น การให้สินบน  ทั้งนี้ ไม่ได้รับรองพฤติกรรมของตัวบุคคล