กลับ

Environmental, Social and Governance 2562 by Thaipat Institute

09 สิงหาคม 2562

Environmental, Social and Governance 2562 by Thaipat Institute
ชื่อรางวัล:

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งคัดเลือกจาก 771 บริษัทจดทะเบียน