กลับ

การกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับดีเลิศสำหรับปี 2563

31 ธันวาคม 2563

การกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับดีเลิศสำหรับปี 2563
ชื่อรางวัล:

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ หรือ ห้าดาว” จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)