กลับ

AGM Scoring 2564

30 ธันวาคม 2564

AGM Scoring 2564
ชื่อรางวัล:

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 98 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดี”