กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด PDF

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ดาวน์โหลด PDF

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลด PDF

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด PDF

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด PDF

นิยาม กรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด PDF

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด PDF

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดาวน์โหลด PDF