กลับ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code)'

07 ตุลาคม 2559

'บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ได้รับเกียรติจาก คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ''ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code)'' ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 –15.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 6 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ทำให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยืน'