คณะกรรมการตรวจสอบ

นายนพพร พงษ์เวช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี) : 73

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon, USA
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 12/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท / ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors (IIA)
 • Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
 • Qualified Internal Auditor (QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2017
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015
 • Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2014
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 10/2014
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2011
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011
 • DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่น 2/2009
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009
 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008
 • Chartered Director Class (CDC) รุ่น 3/2008
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 2/2008
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 1/2007
 • Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการภาษีอากร คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร สำนักงานสาขาวิชาชีพบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 – 2560 กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2559 – 2560 ที่ปรึกษากรรมการ / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2554 – 2560 กรรมการตรวจสอบ / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ก.พ.60 – 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2550 – 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท บรุ๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2543 – 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นายนิพนธ์ พัวพงศกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) : 72

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, USA
 • ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude) Middle Tennessee State University, USA
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ / คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
2557 – ปัจจุบัน นายกสมาคม / สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน Visiting Professor / Global Business Leaders Program, School of Management, Kyoto University
2556 – ปัจจุบัน Board of Director / Asian Society of Agricultural Economists
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2552 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ / มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์
2556 – 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 – 2562 คณะอนุกรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการการปรับปรุง ระบบการเงินและงบประมาณ
2553 – 2562 ที่ปรึกษา / สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี