คณะกรรมการตรวจสอบ

นายนพพร พงษ์เวช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี) : 74

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon, USA
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 12/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 69 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท / ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors (IIA)
 • Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
 • Qualified Internal Auditor (QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2017
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015
 • Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2014
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 10/2014
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2011
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011
 • DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่น 2/2009
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009
 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008
 • Chartered Director Class (CDC) รุ่น 3/2008
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 2/2008
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 1/2007
 • Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชี ภาษีอากร /สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการภาษีอากร คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร สำนักงานสาขาวิชาชีพบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2550 - 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ก.พ.60 - 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท บรุ๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นายนิพนธ์ พัวพงศกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) : 73

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, USA
 • ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude) Middle Tennessee State University, USA
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ / คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
2557 - ปัจจุบัน นายกสมาคม / สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน Visiting Professor / Global Business Leaders Program, School of Management, Kyoto University
2556 - ปัจจุบัน Board of Director / Asian Society of Agricultural Economists
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ / มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์
2556 - 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 - 2562 คณะอนุกรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการการปรับปรุง ระบบการเงินและงบประมาณ
2553 - 2562 ที่ปรึกษา / สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี