ผู้บริหาร

นายวิชัย กุลสมภพ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 41

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Advanced Business Practice University of South Australia
 • ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
 • Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School, University of Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (ภพผ.) ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

เม.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
2558 – เม.ย. 2561 กรรมการ / บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สินภราดร จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.070

นายชูโต จิระคุณากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง

อายุ : 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส : 1 สิงหาคม 2561

วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง : 15 มกราคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด

สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%): ไม่มี

นายสนทยา ทับขันต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

อายุ : 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 20/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เทรซเซอร์ ฮิลล์ จำกัด

สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%): ไม่มี

นายทินกร บุนนาค

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการพิเศษ

อายุ : 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหเอเซียแปซิฟิค จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เทรซเซอร์ ฮิลล์ จำกัด

Shares Hold (%): none

นางสาวเกษรา สั่มกาญจนรักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

อายุ (ปี) : 52

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวรยศ ทองตัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร

อายุ (ปี) : 37

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Engineering สาขา Information Science Nara Institute of Science and Technology, Japan
 • Master of Business Administration University of Texas at Dallas, USA
 • Master of Science in Finance (Distinction Honor) University of Texas at Dallas, USA
 • How to Development a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 20/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.008