คณะกรรมการบริหาร

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 83

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 มีนาคม 2516

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • สาขาบริหารธุรกิจ
   • มหาวิทยาลัยบูรพา
   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
   • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สาขากฎหมาย
   • มหาวิทยาลัยวาเซดะ
  • สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ค.2559 – ธ.ค.2559 กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2534 – พ.ค.2559 รองประธานกรรมการ / บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
2560 – ต.ค. 2560 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF)
ก.ค.2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ก.ค.2559 กรรมการที่ปรึกษา / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2518 – 2553 ประธานกรรมการ / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2533 – 2553 กรรมการที่ปรึกษา / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2523 – 2553 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ / บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ / บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2504 – 2553 ประธานกรรมการ / บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2545 – เม.ย 2561 กรรมการ / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บีเอสทีดี 109 จำกัด
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บี เอส ที อาร์ สี่ศูนย์แปด จำกัด
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด
2527 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท สหมนูญผล จำกัด
2515 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท โชควัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 1.208

นายวิชัย กุลสมภพ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 43

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
 • Master of Advanced Business Practice University of South Australia
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School, University of Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (ภพผ.) ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

ม.ค.2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2561 – ธ.ค.2563 กรรมการ / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
2558 – เม.ย. 2561 กรรมการ / บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ธนาซิตี้ เวนเจอร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สินภราดร จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.073

นายสำเริง มนูญผล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 84

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 มีนาคม 2515

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ธนาซิตี้ เวนเจอร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
2527 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / บริษัท สหมนูญผล จำกัด
2526 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
2521 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท วัตสดรมัย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.307

นายมนู ลีลานุวัฒน์

กรรมการบริหาร

อายุ (ปี) : 75

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกเครื่องกล Chiba University, Japan
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2530 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
2523 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 73

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 16 มิถุนายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท ( บริหารธุรกิจ ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Board and CEO Assessment รุ่น 2/2003
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2519 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2547 – เม.ย.2560 รองประธานกรรมการ / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สินภราดร จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.619

นายพิภพ โชควัฒนา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 44

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา Management Information System University of Central Florida
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 7/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 264/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
2547 – 2562 รองประธานกรรมการ / บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท โชควัฒนา จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.019