คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายนพพร พงษ์เวช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี) : 73

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon, USA
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 12/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 73

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 16 มิถุนายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท ( บริหารธุรกิจ ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Board and CEO Assessment รุ่น 2/2003
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2519 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2547 – เม.ย.2560 รองประธานกรรมการ / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สินภราดร จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.619

นายพิภพ โชควัฒนา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 44

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา Management Information System University of Central Florida
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 7/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 264/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
2547 – 2562 รองประธานกรรมการ / บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท โชควัฒนา จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.019

นายสนทยา ทับขันต์

กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

อายุ : 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 20/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เทรซเซอร์ ฮิลล์ จำกัด

สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%): ไม่มี

นายสุประดิษฐ์ สอิด

เลขานุการบริษัท / กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง

อายุ : 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรอบรมวิชาว่าความ (รุ่นที่ 14) สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์
 • นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (The Master รุ่นที่ 5) สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB)
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 90/2018
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 20/2018
 • Board Reporting Program (BRP) รุ่น 28/2019
 • Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 44/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
 • Smart Disclosure Program (SDP)
 • CGR Workshop 1/2020
 • นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาสความท้าทายและวิธีการประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด

สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%): ไม่มี