คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายนพพร พงษ์เวช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี) : 71

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon, USA
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University, USA
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 71

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 16 มิถุนายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ( บริหารธุรกิจ ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 คุณวุฒิทางการศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Board and CEO Assessment รุ่น 2/2003
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียน

2519 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2547 – เม.ย.2560 รองประธานกรรมการ / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สินภราดร จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.623

นายพิภพ โชควัฒนา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ (ปี) : 42

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา Management Information System University of Central Florida
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 7/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 264/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

เม.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.019

นายชูโต จิระคุณากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง

อายุ : 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส : 1 สิงหาคม 2561

วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง : 15 มกราคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด

สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%): ไม่มี

นายสุประดิษฐ์ สอิด

เลขานุการบริษัท / กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง

อายุ : 45 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรอบรมวิชาว่าความ (รุ่นที่ 14) สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 90/2018
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 20/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด

สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%): ไม่มี