บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างหยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ถือหุ้นตลอดจนสังคม ภายใต้ปรัชญาของดร.เทียม โชควัฒนา "สร้างคนดี สินค้าดี และสังคมดี" โดยมีทีมงานบริหารที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจรวมทั้งสังคมและชุมชม ซึ่งบริษัทเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าหลากหลายสาขา เช่น องค์กรรักษาสิ่งแวดล้อม นักลงทุน สื่อมวลชน และพันธมิตรทางธุรกิจ จากหลักปรัชญาดังกล่าวและชื่อเสียงทางสังคมทำให้บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน)ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายจากหลากหลายสถาบันและองค์กรทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ รางวัลต่างๆที่บริษัทได้รับมาแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและความมุมานะในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณค่าเพื่อลูกค้าของบริษัทรวมไปถึงชุมชนและสังคม